X
GO
en-USnb-NO

Reindriftsåret starter 1. april og sluttes 31. mars året etter. Ved slutten av reindriftsåret rapporterer alle reineiere med egen driftsenhet hvor mange rein de hadde ved reindriftsårets start og slutt, hvor mange kalver som er blitt merket, og hvor mange dyr de mener er tapt til fredet rovvilt. I tillegg rapporterer slakteriene hvor mange dyr som er slaktet i hver driftsenhet og vektene på slaktedyrene. En rekke studier har vist at det er flere årsaker til tap. Det har vi også sett ved å studere omsøkt tap og driftsforhold. Her studerer vi hvordan omsøkt rovvilttap, andel merket kalv per voksne simle, og reintallsutvikling påvirkes av reintall, kondisjon i reinflokken, miljøforhold og rovviltforekomster. Som mål på kondisjon i reinflokkene bruker vi gjennomsnittlige vekter fra kalvene som ble slaktet i foregående år. Som mål på miljøforhold bruker vi satellittbasert informasjon over når våren kommer og hvor god planteproduksjonen er (se Miljødata). Informasjon om rovviltforekomster er hentet fra Rovdata og du kan studere utviklingen i gaupe- og jerveforekomster over tid innenfor de ulike reinbeiteområdene.

Her kan du studere hvilken av de ulike faktorene beskrevet over som er viktigst for å forklare det omsøkte rovvilttapet, den rapporterte kalvetilgangen og reintallsutviklingen. Du kan også se hvor stor effekten av de ulike forklaringsvariablene er og se sammenhengene. Analysene utnytter alle tilgjengelig data fra reindriftsåret 2000 og fram til i dag.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt