X
GO
en-USnb-NO

Reindriften i Norge

I Norge drives reindrift over et område på ca 145000 kvadratkilometer. Det tilsvarer ca 45 % av Fastlands-Norge. I Norge utnyttes 11 forskjellige hovedområder av Norske reindriftsutøvere. I tillegg bruker svenske reindriftsutøvere deler av indre Troms som sommerbeiteområde.

Gjør deg kjent med reinbeitedistriktene ved å klikke i kartet under. Ønsker du detaljerte kart over gjerdeanlegg mm. kan du se på Norsk institutt for bioøkonomis kart

Det er store topografiske og klimatiske forskjeller mellom de ulike reinbeiteområdene. Naturlig nok er det også store forskjeller i driftsmønster. Finnmark er vårt største reindriftsfylke og nesten 3 av 4 tamrein finer vi her. Her beiter reinen i kystnære områder om sommeren, mens vinteren tilbringes på de tørre og kalde viddene i indre Finnmark. Slik gis reinen tilgang til beiter hvor det vanligvis er lite snø og sjeldent ising om vinteren, og derfor gode beiter. I kystområdene fra Troms til Nord-Trøndelag er beitemønstret mer sammensatt.

I Troms beiter enkelte flokker året rundt ute på øyene, mens andre forflytter seg innover i landet om vinteren. I Nordland og Nord-Trøndelag er flytting ut mot kysten vanlig om vinteren. Noen få flokker flytter også over til kontinentale vinterbeiter i Sverige. Kystområdene preges av frodige sommerbeiter men har variabel tilgang til mat gjennom vinteren som følge av mye snø og ising. En tommelfingerregel er at tilgangen på mat gjennom sommeren bestemmer størrelsen på reinen, mens mattilgangen gjennom vinteren er avgjørende for hvor stor tetthet av dyr man kan ha.

Her presenterer vi interaktive figurer hvor du enkelt kan studere utviklingen i reindriften over tid på distriktsnivå innenfor de ulike reinbeiteområdene.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt