Hvor mange rein som rapporteres tapt til fredet rovvilt henger nøye sammen med reintallet. Dette kan skyldes både at rovvvilt tar mer rein når det er flere rein tilgjengelig, og at et økende reintall fører til økt konkurranse om beitene med tilhørende ressursknapphet og dermed økt tap til andre dødsårsaker. For å forstå den rapporterte tapsutviklingen er det derfor avgjørende å ha kunnskap om reintallet.

Under kan du studere reintallsutviklingen. Merk at siste års reintall for sluttstatus er ukorrigerte tall.