X
GO
en-USnb-NO

Reinbase.no er en uavhengig leverandør av kunnskap om produksjon og tap i reindriften i Norge.

Rovvilt spiser både tamrein og husdyr noe som fører til tap av dyr på beite. I tillegg til rovvilttap kommer tap som skyldes andre forhold som for eksempel ulykker, sykdom og alderdom. Matmangel er en vesentlig årsak til tap både som direkte dødsårsak og indirekte ved at svekkede dyr generelt er mer utsatt for andre former for tap. Matmangel kan blant annet oppstå som en konsekvens av ugunstige klimatiske forhold som kan gi lange vintre med vanskelig beiteforhold, sein vår og lav planteproduksjon om sommeren.

Ofte er det vanskelig å fastslå om tapet skyldes fredet rovvilt eller andre årsaker, noe som kan skape konflikter. Derfor er det et stort behov for solid vitenskapelig kunnskap som grunnlag for forvaltningsmessige og politiske beslutninger som omhandler tap av rein og forvaltning av fredet rovvilt. 

Det nasjonale overvåkingsprogrammet har som målsetning å tilrettelegge tallmateriale på reintall, rovviltforekomster og vegetasjonsmessige forhold knyttet til reindriften i Norge. Dette tallmaterialet danner grunnlaget for statistiske beregninger av tap og produksjon i reindriften i Norge.

Gjennom overvåkingsprogrammet utvikles metoder som gir best mulig kunnskap om hvordan forhold som ressursbegrensning og rovvilt påvirker produksjon og tap av rein.

Reinbase representerer en ny modell for sammenstilling og presentasjon av produksjon og tap i reindriften. Kompliserte vurderinger av værforhold, og innvirkningen av disse på beitenes kvalitet, er erstattet av satellittbasert informasjon om lengden på vekstsesongen og plantekvalitet. Informasjon om snøforhold er hentet fra met.no / seNorge Informasjon om rovviltbestander leveres av Rovdata, som har ansvaret for driften av Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt. Informasjon om reindriften leveres av Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

Vi sørger for en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling, rapportering og formidling av dataene i lys av produksjon og tapssituasjonen slik den oppleves i reindriften.

NINA (Norsk Institutt for naturforskning) har fått ansvaret for det faglige innholdet og drift av Nasjonalt overvåkingsprogram for tamrein av Miljødirektoratet, og vi har et teknisk og faglig samarbeid med MiljødirektoratetLandbruksdirektoratet og Rovdata for å sikre rask og sikker oppdatering av data og analyser som presenteres.

Programmet ble etablert i 2014 og omfatter bearbeiding og statistiske analyser av data som samles inn av andre aktører og innsamling og analyser av feltdata. 

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt