Ulike klimavariable har vært forsøkt for å beskrive miljøforholdene innenfor reindriftsområdene i Norge. Dette omfatter, storskala klimaindekser som NAO/AO og lokale værdata fra Meteorologisk institutt, men så langt har satellittbaserte observasjoner vist seg å være mest effektive i å forklare lokale forhold som påvirker reinens mattilgang og suksess. Vi har brukt fjernmålingsdata samlet inn av MODIS-satellittene til NASA for å beregne dato for vår og planteproduksjon. NDVI og EVI gir begge et mål på planteproduksjon, og gir god overvåkning av mattilgangen for rein. Vi har brukt målinger av primærproduksjon (EVI), basert på de beste tilgjengelige bildene innenfor en 16 dagers periode, fra begynnelsen av mars til november hvert år siden 2000 for å bergne dato for vår og planteproduksjon på reinenes beiteområder.