Omsøkt tap er det antall dyr som søkes erstattet tapt på grunn av fredet rovvilt. 

Under kan du studere utviklingen i omsøkt tap av rein både i form av totaltap, simletap, kalvetap, totalt tap per enhet, eller som andel av merkede kalver som tapes.