X
GO
en-USnb-NO

Reindrift og rovvilt

Reinbase.no er et nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning. Programmet kombinerer detaljerte feltstudier med analyse av offentlige data over reintall og rovvilt.

Stortinget har vedtatt bestandsmål for hvor mange ynglende gauper, jerver, bjørner, ulver og hekkende kongeørn vi skal ha i Norge. Rovvilt påfører reindriften årlige tap av dyr. Hvor store disse tapene er, og hvordan tap av rein henger sammen med driftsmessige og klimatiske forhold, har det vist seg å være vanskelig å få en god forståelse av. Dette skaper grobunn for frustrasjon og konflikter knyttet til rovvilt.

Reinbase representerer en ny tilnærming til presentasjon av overvåkningsdata gjennom en innsynsløsning som sikrer at alle som ønsker det enkelt kan få tilgang til dataene.

På Reinbase finner du en oversikt over utviklingen i rovdyrforekomster innenfor de ulike reindriftsområdene. Du kan følge utviklingen i reindriften over tid og ikke minst: Du kan se på hvordan rovviltforekomster, reintall, slakteuttak, vegetasjonsforhold, vektutvikling, kalvetilgang og omsøkt tap varierer over tid og i relasjon til hverandre.

Foto: Knut Langeland

reinbase.no kan du følge utviklingen i reindriften over tid, og se hvordan rovviltforekomster, reintall, slakteuttak, vegetasjonsforhold, vektutvikling, kalvetilgang og omsøkt tap varierer over tid og i relasjon til hverandre.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt