X
GO

Hos rein og andre klauvdyr med lang levetid og lav fekunditet er det velkjent at andelen hunner som reproduserer kan variere mye fra år til år, avhengig av mattilgangen. For at ei simle skal gå i brunst og bli drektig om høsten må kroppsvekten nå en vekt på rundt 60 kg. Er vekten lavere synker sannsynligheten for at simlene skal bli drektige raskt. Reinflokker med simler med høye vekter har større sannsynlighet for at simlene blir drektige enn flokker med lave vekter.
Foruten å bli drektig, må simlene ha nok ressurser til å bære fram fosteret til neste vår, og i tillegg sikre at kalven får nok melk gjennom sommeren.

Snørike vintre, eller mildvær med påfølgende frost som danner islag i snøen, gjør det vanskeligere for reinen å finne mat gjennom vinteren, mens en kald og sein vår forsinker tilveksten av næringsrik vegetasjon som simla er avhengig av for å produsere nok melk til kalven i den kritiske fasen rundt fødselen. I tillegg er simla avhengig av næringsrike beiter gjennom sommeren for å kunne fostre opp kalven.

Under bruker vi miljødata som beskriver disse forholdene for å beregne kalvetilgangen basert på klima og miljømodellen.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt