X
GO
en-USnb-NO

Her kan du studere hvordan kalvetilgang, vekter, bestandsvekst mm. er relatert til reintall, slaktevekter foregående år, snødybde og når våren ankommer. Det vil si, de forholdene som så langt har vist seg å ha størst innvirkning på produksjon og tap i reindriften. I figuren under ser du nå 'Rådata' for sammenhengen mellom merkeprosent og snødybdde for reindriften i Norge sett under ett. Under fanen 'Korrigerte data' ser du den samme sammenhengen når variasjonen i kalvetilgang som kan forklares av slaktevekter, snødybde og når våren ankommer er fjernet i en regresjonsanalyse. Under fanen 'ModellSammendrag' ser du estimater for hvordan hver av de fire variablene reintall, slaktevekter foregående år, snødybde og når våren ankommer påvirker kalvetilgang. Variabler som er 'grået' ut er mindre viktige enn dem som står i sort. For eksempel er snødybde på vinteren den viktigste faktoren for å forklare kalvetilgangen på landsbasis. Som det går fram av figuren forklarer snødybde 31% av variasjonen i kalvetilgangen i 'rådataene' på landsbasis mens snødybde forklarer 63% av variasjonen i kalvetilgang når andre forhold er korrigert for. Under 'ModellSammendrag' finner vi at alle fire forklaringsvariablene totalt forklarer 76% av variasjonen i kalvetilgang på nasjonalt nivå (r-squared = 0,76).

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt