X
GO
en-USnb-NO

Fra mars og utover våren og sommeren kontrollerer Statens naturoppsyn (SNO) hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. I tillegg blir det lagt ned en betydelig innsats i å lete etter nye hiplasser i områder hvor det ikke er kjente ynglinger fra før.

Gaupebestanden i Norge overvåkes primært gjennom årlige registreringer av antall familiegrupper. De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Registreringsperioden avsluttes ved utgangen av februar hvert år fordi voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. Ønsker du å lese mer om rovviltovervåkingen i Norge kan du besøke hjemmesidene til Rovdata.

Alle observasjoner blir punktfestet. Det innebærer at antall ynglinger innenfor et område enkelt kan tallfestes. På disse sidene presenteres både tetthet og hvor mange ynglende gauper og jerver som er registrert innenfor de ulike reindriftsområdene. Tetthet gir en lettere sammenligning på tvers av områdene. Merk forøvrig at bestandstallene for gaupe er forskjøvet fram ett år i forhold til det som rapporteres av Rovdata. Det er gjort for å sikre tidsseriene best mulig økologisk samsvar med reindataene.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt