X
GO
en-USnb-NO

Intensiv slakting er den mest effektive strategien for å holde reintallet stabilt og sikre høye slaktevekter og høy kalvetilgang over tid. Her kan du studere hvor mange rein som slaktes årlig i hvert enkelte reinbeitedistrikt. Du kan blant annet også undersøke hvor mange rein, og andel av årets kalvetilgang, som slaktes per siidaenhet. Du kan endre parameter ved å endre på Responsvariabelen. Datamaterialet omfatter kun slakt som er levert til listeførte slakteri

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt