X
GO
en-USnb-NO

Gaupe og jerv oppfattes som de største skadevolderne for reindriften i Norge. Kongeørn oppleves også som en betydelig tapsårsak, men per i dag finnes det ikke nøyaktige data på tettheten av kongeørn på nasjonal skala. Studier utført så langt tyder også på at kongeørnas predasjon påvirker produksjonen i reindriften i mindre grad enn gaupe og jerv. Ulven får ikke etablere seg innenfor reindriftsområdene, og bjørnen yngler bare innenfor begrensede deler av reindriftens arealer. Det drives årlig omfattende arbeid for å overvåke bestandsstørrelsene av fredet rovvilt i Norge. Du kan lese mer om rovviltovervåkningen og de enkelte bestandstall på Rovdata sine hjemmesider.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for tamrein bruker vi kunnskap om bestandsstørrelse for gaupe og jerv for å beregne tap av rein til de rovviltartene. Beregning av tap til kongeørn og bjørn vil inngå etterhvert som tallmateriale og metodikk blir tilgjengelig.

I våre analyser omfatter bestandsstørrelse for gaupe antall registrerte familiegrupper, mens for jerv omfatter bestandsstørrelse antall registrerte ynglinger. 

Mens reinen som regel gjetes innenfor bestemte distriktsgrenser, til dels omgitt av gjerder, forflytter gaupa og jerven seg over store avstander på tvers av reinbeitedistriktene. I tillegg observeres ofte rovvilt langs distriktsgrensene. Dette tilsier at flere distrikter kan bli berørt av det samme individet. Et annet forhold er at reindriften i Kautokeino og Karasjok har et komplisert drifts- og flyttemønster, hvor høst- og vinterbeitene til dels brukes av flere flokker, men til ulike tider av året. Derfor har vi summert rovviltobservasjonene over hele reinbeiteområdet snarere enn å tilegne dem til et bestemt reinbeitedistrikt når vi ser på rovvilttap.

Gjennom å studere reindriften, har vi sett at omsøkt tap av rein til fredet rovvilt påvirkes av antall rein på beite, slaktevekter og klimatiske forhold. Disse sammenhengene varierer noe fra distrikt til distrikt og fra område til område, men hva skjer hvis vi utnytter informasjonen som ligger i alle reinbeitedistriktene og ser på hva som er viktigst for å forstå omsøkt tap? Det skal vi finne ut av her.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt