X
GO
en-USnb-NO

Årlig rapporteres rein tapt til fredet rovvilt til Miljødirektoratet mens antall rein, slaktevekter og antall slaktedyr rapporteres til Landbruksdirektoratet. Parallelt gjøres det et omfattende arbeid av Rovdata med å kartlegge rovviltbestandene .

I programmet kombineres data fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet med miljødata som hentes fra NASA og senorge. Dataene bearbeides og benyttes til å beregne tap som følge av fredet rovvilt, reintall og hvor mye mat som er tilgjengelig på beitene. Gjennomsnittlige slaktevekter på kalv foregående år benyttes som mål på reinens kondisjon før vinteren. For en del distrikter er det få eller ingen dyr som slaktes og følgelig lite informasjon for å beregne tap. Data som omfatter omsøkt rovvilttap inkluderer bare siidandeler som søker erstatning.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt