X
GO
en-USnb-NO

Ulike klimavariable har vært forsøkt for å beskrive miljøforholdene innenfor reindriftsområdene i Norge. Dette omfatter, storskala klimaindekser som NAO/AO, lokale værdata fra Meteorologisk institutt, og fenologidata samlet inn av MODIS-satellittene til NASA. Typiske forhold som påvirker reinens mattilgang er hvor mye snø reinen må grave seg gjennom for å nå ned til maten vinterstid. I tillegg påvirkes matilgangen vinterstid av hvorvidt det er is og skarelag i snøen. En kort vinteresong og tidlig vår gir reinen tidligere tilgang til grønne næringsrike grøntbeiter sommerstid. 

Vi har brukt fjernmålingsdata samlet inn av MODIS-satellittene til NASA for å beregne dato for vår og planteproduksjon. NDVI og EVI gir begge et mål på planteproduksjon, og gir god overvåkning av mattilgangen for rein. Vi har brukt målinger av primærproduksjon (EVI), basert på de beste tilgjengelige bildene innenfor en 16 dagers periode, fra begynnelsen av mars til november hvert år siden 2000 for å beregne dato for vår og planteproduksjon på reinenes beiteområder. Tillegg har vi brukt data fra snømodellen presentert på senorge for å få et mål på maksimal snødybde vinterstid for de ulike beiteområdene. For reinbeiteområdene i Karasjok og Kautokeino har vi brukt snødata fra de 5 vinterbeitesonene. Tilsvarende har vi for Sør-Trøndelag (unntatt Trollheimen) brukt snødata fra Femund.

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt