X
GO
en-USnb-NO

Her kan du studere hvordan omsøkt tap av rein til fredet rovvilt er relatert til reintall, slaktevekter foregående år, snødybde og når våren ankommer. Det vil si, de forholdene som så langt har vist seg å ha størst innvirkning på tapsomfanget. I figuren under ser du nå 'Rådata' for sammenhengen mellom antall rein omsøkt tapt av rovvilt og antall simler for reindriften i Norge sett under ett. Under fanen 'Korrigerte data' ser du den samme sammenhengen når variasjonen i omsøkt tap som kan forklares av slaktevekter, snødybde og når våren ankommer er fjernet i en regresjonsanalyse. Under fanen 'ModellSammendrag' ser du estimater for hvordan hver av de fire variablene reintall, slaktevekter foregående år, snødybde og når våren ankommer påvirker omsøkt tap. Variabler som er 'grået' ut er mindre viktige enn dem som står i sort. For eksempel er snødybde på vinteren mer viktig for å forstå omsøkte tap til rovvilt på landsbasis enn når våren ankommer. Som det går fram av figuren forklarer reintall 69% av det omsøkte rovvilttapet på landsbasis. Ved å se på 'Korrigerte data' finner vi at snødybde forklarer 42% av det resterende tapet. Under 'ModellSammendrag' finner vi at alle fire forklaringsvariablene totalt forklarer 86% av det omsøkte tapet på nasjonalt nivå (r-squared = 0,86).

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt